Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

Politica de confiden?ialitate privind datele cu caracter personal

 

Noi, PARC Hotels SA, B-dul Poligrafiei nr. 3-5, Sector 1, Bucure?ti, suntem extrem de preocupa?i de a v? garanta confiden?ialitatea ?i deplina protec?ie a datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile ?i reglement?rile în vigoare în Uniunea European? în acest domeniu, inclusiv cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date.

Aceast? Politic? are scopul de a explica într-un mod  simplu ?i transparent ce tip de date personale colect?m în leg?tur? cu dvs. ?i cum  le prelucr?m,  se refer? la datele personale ale clien?ilor no?tri, partenerilor de afaceri, alte persoane care intr? în contact cu noi sau viziteaz? loca?iile noastre, angaja?i sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori ?i se aplic? datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recep?ie, formulare diverse, CV-uri, înregistr?ri video, web-site, social media.

În scopul desf??ur?rii activit??ii, PARC HOTELS SA poate colecta, prelucra ?i stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim, având obliga?ia legal? de a p?stra datele pe care le colect?m despre dvs., inclusiv o anumit? perioad? de timp dup? încetarea rela?iei, în conformitate cu regulamentele privind obliga?ia de „cunoa?tere a clien?ilor”.

Datele cu caracter personal se refer? la orice informa?ie care ne comunic? ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data na?terii, num?rul de cont, adresa IP, la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Informa?iile cu caracter personal le furniza?i c?tre PARC HOTELS SA, atunci când deveni?i client, v? înregistra?i la serviciile noastre online, completa?i un formular, semna?i un contract, folosi?i produsele ?i serviciile noastre sau ne contacta?i în orice modalitate prev?zut? de lege.

Prelucrarea se refer? la toate opera?iunile pe care le putem face în privin?a datelor, cum  ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul ?i ?tergerea acestora.

Politica de confiden?ialitate descrie:

 • Scopul pentru care colect?m ?i modul în care folosim datele dumneavoastr? cu caracter personal;
 • Modului în care colect?m date cu caracter personal;
 • Temeiul proces?rii pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colect?m ?i proces?m;
 • Perioada de stocare în vederea proces?rii;
 • Drepturile dumneavoastr? ?i modul în care pute?i s? le exercita?i;
 • C?tre cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim s? v? facem cunoscute m?surile pe care le lu?m pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal precum ?i asupra modului în care ne pute?i contacta în chestiuni legate de confiden?ialitate ?i de protec?ie a datelor dumneavoastr? cu caracter personal.

Cine suntem

Parc Hotels SA, cu sediul în Bulevardul Poligrafiei nr. 3-5, Sector 1, înregistrat? la Registrul Comertului cu J40/18126/1993, CUI RO 43819866, Bucure?ti, România, este un important juc?tor pe pia?a hoteliera din Bucure?ti. M?surile prezentate în aceast? informare se aplic? în toate hotelurile din lan?ul PARC Hotels. Pentru mai multe detalii despre loca?iile Parc Hotels pute?i afla accesând site-urile: www.ramadaplazabucharest.ro, www.ramadabucharestparc.ro ?i www.vitalityclub.ro

 

SCOPUL PENTRU CARE COLECT?M ?I MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTR? CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastr? colecteaz? date în urm?toarele cazuri:

Dac? sunte?i un client sau un poten?ial client al Hotelului:

Avem obliga?ia de a administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?.

 

Pentru a v? oferi serviciile noastre

V? solicit?m date pentru a v? oferi serviciile noastre:

 • a v? putea rezerva camere ?i alte servicii în hotelul nostru. Temeiul de procesare al datelor este aici efectuarea unui contract;
 • a v? putea caza în hotelul nostru, cu temei legal de procesare al datelor cu caracter personal;
 • a v? înscrie în programul de loialitate (op?ional), având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;
 • a deveni membru al SPA-ului nostru, având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului, precum ?i efectuarea unui contract;

 

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastr?

Este important pentru noi s? putem comunica cu dumneavoastr? în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla opiniile dumneavoastr? asupra serviciilor noastre, acela de a solu?iona diverse sesiz?ri ale dumneavoastr? sau acela de a v? putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

1.3.Obliga?ie legal?

În anumite situa?ii v? putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obliga?ii legale, impuse de legisla?ia în vigoare.

1.4.Trimiterea de inform?ri (newsletter)

V? solicit?m date pentru a v? trimite inform?ri comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru v? cerem consim??mântul / acordul ?i adresa de po?t? electronic?, în mod expres, ?i avem ca temei al prelucr?rii interesul nostru legitim.

V? pute?i retrage oricând consim??mântul, exprimând astfel op?iunea dumneavoastr? de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, f?când click pe „dezabonare” atunci când primi?i e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul rela?iei noastre cu dumneavoastr? sunt numele, telefonul, faxul, adresa, adresa de po?t? electronic? (op?ional) precum ?i alte date personale pe care ni le pute?i furniza direct si sunt folosite doar  în scopuri legitime de afaceri.

 

 1. Dac? sunte?i un angajat sau un alt tip de colaborator

2.1. Pentru a intra în rela?ii contractuale cu noi (CIM etc.)

V? solicit?m datele impuse de lege pentru a încheia contracte de munc? cu noi, în temeiul unei obliga?ii legale: nume, prenume, domiciliu, data ?i locul na?terii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastr?

Pentru a putea comunica cu dumneavoastr? în timp util v? putem solicita num?rul de telefon ?i adresa de po?t? electronic?.

 1. Dac? dori?i s? v? angaja?i la PARC Hotels

Utiliz?m datele personale con?inute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calific?rile solicitan?ilor pentru o pozi?ie în cadrul PARC Hotels, inclusiv în ceea ce prive?te programele noastre de „internship”. Ne baz?m prelucr?rile pe interesul de poten?ial? încheiere ?i derulare a unui contract de munc?.

Categoriile de date prelucrate în contextul rela?iei noastre cu dumneavoastr? sunt numele, adresa de po?t? electronic?, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educa?ia ?i instruirea, calific?rile profesionale, precum ?i alte date cu caracter personal pe care ni le pute?i furniza direct.

 1. Dac? sunte?i un partener de afaceri / furnizor

4.1. Pentru a ?ine leg?tura cu dumneavoastr?

Utiliz?m datele dumneavoastr? personale pentru a p?stra contactul direct ?i a men?ine rela?ia contractual? cu dumneavoastr?. Colect?m aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2. Comunicarea cu dumneavoastr?

Utiliz?m datele dumneavoastr? de contact pentru a comunica cu dumneavoastr? cu privire la orice probleme relevante legate de rela?ia noastr? contractual?.

4.3. Obliga?ie legal?

În anumite situa?ii v? putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obliga?ii legale, impuse de legisla?ia în vigoare.

 

 1. Dac? sunte?i un vizitator în spa?iile PARC Hotels SA

Utiliz?m datele dumneavoastr? personale pentru a asigura securitatea, bunurilor ?i personalului nostru. În acest caz, ne baz?m procesarea datelor pe interesul legitim al PARC Hotels SA, ?i anume protec?ia acestor spa?ii, active ?i personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastr? precum ?i alte date cu caracter personal pe care ni le pute?i furniza direct, la solicitarea noastr?, precum ?i imaginile dumneavoastr? înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video

 

 1. Dac? sunte?i utilizator al site-urilor noastre internet – www.ramadaplazabucharest.ro sau www.ramadabucharestparc.ro

Folosim datele personale pe care le colect?m de la dumneavoastr? atunci când vizita?i site-urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul ?i de a îmbun?t??i con?inutul site-urilor. Ne baz?m în aceast? activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna func?ionare a site-urilor noastre de internet, precum ?i îmbun?t??irea acestora.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora ?i data acces?rii unui site Internet ?i adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obliga?ie legal? (în cazul în care PARC Hotels este obligat? legal s? divulge anumite date cu caracter personal autorit??ilor publice), executarea unui contract încheiat de PARC Hotels în contextul unei anumite tranzac?ii sau interesul legitim al PARC Hotels de a efectua o tranzac?ie în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat de c?tre francizorul Brandului RAMADA prin intermediul website-ului s?u, iar când ve?i accesa acest serviciu termenii ?i condi?iile care se aplic? sunt cele de pe acel website. V? sf?tuim s? îi consulta?i direct la adresa: https://www.wyndhamhotels.com/ramada

 1. Furnizarea de date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre PARC HOTELS prin formulare/contracte este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala.

In celelalte cazuri, refuzul dvs.  va determina imposibilitatea PARC HOTELS SA de a furniza serviciile sau produsele dorite.

Dac? furniza?i PARC Hotels date cu caracter personal ale altor persoane fizice, v? rug?m s? comunica?i acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care  Parc Hotels inten?ioneaz? s? proceseze datele lor cu caracter personal, a?a cum este descris în aceast? politic? de confiden?ialitate.

 1. Transmiterea de date cu caracter personal c?tre ter?i

De?i, ca o regul? general?, noi nu divulg?m datele dumneavoastr? personale c?tre ter?i, exist? posibilitatea:

-de a dezv?lui datele de contact c?tre furnizorii no?tri de servicii de marketing (numai cu consim??mântul dumneavoastr?);

-de a dezvalui datele dumneavoastra de contact francizorului Ramada – numai daca doriti sa va inscriem in programul de fidelizare al acestuia;

-de a dezv?lui datele de contact c?tre furnizorii no?tri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfac?ie;

-dac? exist? obliga?ia legal? de transmitere a datelor personale relevante c?tre autorit??i publice, în contextul furniz?rii de c?tre noi a serviciilor solicitate de dumneavoastr?, autorit??ilor guvernamentale pentru a ne respecta obliga?iile reglementare, este posibil s? divulg?m datele autorit??ilor relevante, de exemplu în scopul  combaterii actelor de terorism ?i prevenirii sp?l?rii de bani.

Autorit??ile c?tre care suntem obliga?i prin lege s? comunic?m datele dvs. pot fi:

 • Autorit??ilor publice, de reglementare ?i organismelor de supraveghere
 • Autorit??ile fiscale
 •      Autorit??ilor judiciare/de investiga?ie, cum  ar fi poli?ia, procurorii  publici, tribunalele ?i organismele de arbitrare, la cererea expres? ?i legal? a acestora.
 • Avoca?ilor ?i auditorilor companiei.
 1. Durata proces?rii ?i p?str?rii datelor cu caracter personal

Inten?ion?m s? p?str?m datele dumneavoastr? cu caracter personal pentru o perioad? cât mai scurt? de timp, atât cât ne sunt necesare în scopul  pentru care le-am solicitat ini?ial – de regul? 36 de luni.

Exist? îns? situa?ii în care legisla?ia în vigoare impune p?strarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp si pentru aceast? perioad?, folosim solu?ii fezabile, ca de exemplu arhivarea securizat?.

 1. Drepturile dumneavoastr?

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD v? ofer? o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – v? permite s? ob?ine?i confirmarea faptului c? datele dumneavoastr? personale sunt prelucrate de c?tre noi ?i, dac? este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activit??i de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – v? permite s? rectifica?i datele dumneavoastr? personale dac? sunt incorecte;
 • dreptul la ?tergere – v? permite s? ob?ine?i ?tergerea datelor dumneavoastr? personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dac? datele nu mai sunt necesare în leg?tur? cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dac? procesarea s-a bazat pe consim??mântul dumneavoastr? ?i dac? v-a?i retras consim??mântul, consim??mântul dumneavoastr? a expirat sau în cazul în care nu mai exist? un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastr? personale;
  • instan?? sau o autoritate de reglementare a decis c? datele dumneavoastr? cu caracter personal în cauz? trebuie ?terse;
  • dac? se dovede?te c? datele dumneavoastr? personale au fost prelucrate în mod ilegal
 • dreptul la restric?ionare – v? permite s? ob?ine?i restric?ia de procesare a datelor dumneavoastr? cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contesta?i acurate?ea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, pentru o perioad? care ne permite s? verific?m aceast? acurate?e);
 • dreptul de a obiecta – v? permite s? obiecta?i la procesarea ulterioar? a datelor dumneavoastr? cu caracter personal în condi?iile ?i limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – v? permite s? primi?i datele cu caracter personal pe care ni le-a?i furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obi?nuit ?i lizibil, sau s? transmite?i aceste date unui alt operator de date.
 • dreptul la reclama?ii – în cazul în care nu sunte?i satisf?cut de modul în care am r?spuns solicit?rilor dvs., ave?i dreptul s? face?i  o reclama?ie. Dac? sunte?i în continuare nemul?umit de reac?ia  noastr? la reclama?ia pe care  ne-a?i înaintat-o, pute?i s? o trimite?i mai departe c?tre Responsabilul cu protec?ia datelor din cadrul PARC HOTELS SA. De asemenea, pute?i contacta autoritatea pentru protec?ia datelor.

Suntem bucuro?i s? v? asigur?m exercitarea acestor drepturi, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau implic? un efort dispropor?ionat.

Pute?i s? v? exercita?i drepturile men?ionate mai sus ?i s? afla?i mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastr? de operator de date, o cerere scris? c?tre PARC Hotels SA, cu sediul social in Bucuresti, Bdul. Poligrafiei nr. 3-5, Sector 1, Telefon: 021-549 2000, Fax: 021-549 23 30 sau prin e-mail-ne DPO@PARCHOTEL.RO

De asemenea, ave?i dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protec?ie a datelor.

Ne-am angajat s? trat?m întotdeauna solicit?rile dumneavoastr? cu cea mai mare aten?ie ?i pute?i adresa orice întreb?ri pentru a primi r?spuns în cel mai scurt timp posibil.

 1. Versiuni ale acestei politici de confiden?ialitate

Aceast? Politic? de Confiden?ialitate intr? în vigoare din 25 mai 2018.

Prezenta politic?  de confiden?ialitate se va completa cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i al altor dispozi?ii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protec?ia datelor.

Politica de Confiden?ialitate poate fi actualizat? în func?ie de modific?rile legislative ce pot ap?rea.

 

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 • Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
  – Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
  – Cookieuri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta.

Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

<td”>Aceste cookie-uri sunt furnizate de o terta parte. Aceste cookie-uri apartin seviciului Trip Advisor si permit scrierea, citirea de comentarii sau articole legate de experienta dvs in ceea ce priveste cazarea la hotelurile noaste. Aflati mai multe informatii despre aceste cookie-uri facand click pe acest link: http://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy

Cookie Nume Scop
Sesiune / persistent TACds, TAUnique, TATravelInfo, TASession, ServerPool, Cm
Selectie limba 02b6ed8a2b1212f2020bd26be210e914 Acest cookie este utilizat de catre site-ul nostru pentru a retine optiunea utilizatorului in ceea ce priveste selectia de limba. Acest cookie expira dupa 2 ani.
Sitecore Analytics SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Acest cookie este utilizat pentru a identifica vizite repetate ale aceluiasi vizitator individual. Expira dupa un anumit timp si nu este setat din nou decat daca utilizatorul isi schimba setarile de cookie-uri.
Sitecore Analytics SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE Acest cookie este utilizat pentru a urmari informatiile de trafic pentru un singur utilizator. Acest cookie este sters cand este inchis site-ul.
Sesiune / persistent Facebook Cookies Conectarea – acest cookie este utilizat pentru a identifica momentul conectarii la Facebook, astfel incat utilizatorul sa primeasca informatii relevante, dar si informatii privind reteaua de socializare atunci viziteaza alte site-uri. Securitatea si integritatea site-ului – acestea contribuie la protectia contului, astfel incat sa nu fie accesat de altcineva in afara de utilizator. Modulele cookie si tehnologiile similare ajuta Facebook sa afle cand mai multe persoane s-au conectat de pe acelasi computer. Localizarea – Facebook stocheaza informatii intr-un modul cookie care este plasat in browserul sau pe dispozitivul tau, astfel incat sa vezi site-ul in limba preferata. Pentru a afla mai multe informatii legate de tipurile de cookie-uri utilizate de Facebook, dar si modul de functionare al acestora, va rugam sa faceti click pe urmatorul link: https://www.facebook.com/help/cookies/
Sesiune JSESSIONID Este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplica?iilor web (protocol HTTP, completarea online a notificarii, accesarea registrului online al notificarilor). Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.
Sesiune / persistent Youtube Cookies Site-ul poate permite utilizatorului vizionarea de clip-uri video de informare publica, prin intermedul canalului Youtube sau prin modul cu grad sporit de confidentialitate (privacy-enhanced). Acesta poate instala module cookie (de sesiune sau persistente) pe calculatorul dvs in momentul in care se doreste redarea clipului video (play).

Mai multe informatii gasiti pe pagina https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=ro-RO.

Sesiune PEPSESSID Acest cookie, de tip sesiune si care se sterge cand se inchide browserul, salveaza date despre navigare, id de pagina si informatii si variabile importante pentru functionarea site-ului.
Sesiune Comment_Author, Commment_Author_email, Comment_Author_URL. Aceste trei cookie-uri se instaleaza doar daca utilizatorul posteaza un comentariu referitor la serviciile noastre sau prin intrarile pe blog (de exemplu cele oferite de serviciul Tripadvisor) care se gasesc pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri retin detalii despre utilizator si comentariul sau, astfel inca, dupa ce este procesat, sa poata fi urcat pe site.
Sesiune copyadvice-font-size Acest cookie este minim intruziv. Retine selectia de dimensiune de font pentru sesiune. Acest cookie se sterge automat la inchiderea bowserului.
Sesiune copyadvice-css Acest cookie este minim intruziv. Retine selectia de culoare pentru sesiune. Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.
Temporar, 6 luni cScapeCookiesAccept Acest cookie este minim intruziv. Retine selectia utilizatorului de a inchide mesajul de notificare a cookie-urilor utilizate.
Temporar CookieBannerAccepted Acest cookie controleaza aparitia unui banner pe acelasi utilizator in timpul navigarii pe site. Este setat automat la intrarea pe site. Expira dupa un anumit timp si nu este setat din nou decat daca un utilizator isi schimba setarile de cookie-uri
Sesiune CGISESSID Acest cookie este utilizat in anumite zone din site-ul nostru pentru a oferi alerte despre cele mai recente si relevante informatii de continut disponibile. Scopul nostru este de a te tine informat despre cele mai recente dezvoltari din industria noastra iar acest cookie ne permite sa-ti impartasim aceste informatii pe pagina noastra.
Temporar, minimum 24 luni _ga Acest cookie este asociat cu Google Universal Analytics – este o actualizare importanta la sensul mult mai cunoscut de serviciu de analytics de la Google. Acest cookie este folosit pentru a identifica utilizatorii unici pe baza asocierii lor cu numere generate aleator ca identificator de client. Este inclusa in fiecare solicitare de pagina intr-un site si se utilizeaza pentru a afla date despre vizitator, sesiuni si campanii pentru raportul de analytics al site-ului. Este setat initial sa expire dupa 2 ani, desi poate fi personalizata de catre detinatorii site-ului.
Temporar, 10 minute _gat Acest cookie este asociat cu Google Universal Analytics, conform documentatiei este utilizat pentru a accelera rata de solicitare – limitarea colectarii de date pentru site-urile cu trafic mare. Expira dupa 10 minute
Sesiune AddThis Acest cookie apare in situatia in care site-ul nostru va propune o serie de butoane de partajare a informatiilor pe conturile dvs personale (share). Si acest cookie poate fi blocat daca un utilizator isi schimba setarile de cookie-uri din browserele de internet utilizate.
Sesiune Optimizely Acest cookie este de sesiune si este necesar pentru a putea intelege cat mai bine cum este utilizat site-ul nostru. Serviciul Optimizely ne permite sa folosim servicii de tip web analytics sau modalitati de testare cu multiple variante, astfel incat sa putem oferi servicii cat mai aproape de dorintele utilizatorilor nostri. Prin acest serviciu, site-ul nostru identifica tipul de browser utilizat de vizitatori si monitorizeaza traficul generat catre site-urile partenere.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi, etc).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

 • Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
– Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
– Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
– Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
– Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
– Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi ! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

 • Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

– Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
– Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
– Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o variant de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
– Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

 • Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
  – Cookie settings in Internet Explorer
  – Cookie settings in Firefox
  – Cookie settings in Chrome
  – Cookie settings in Safari
  Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul www.youronlinechoices.com/ro/unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online.

 

REZERVARE

FACEBOOK

RECRUTARE

ANGAJARE

CAZARE

REZERVARE PRIN TELEFON SI EMAIL

REZERVARE PRIN SITE

TRIPADVISOR

LINKEDIN

CCTV CLIENTI

CCTV ANGAJATI

SPA SPORTIV SI PISCINA

INSTAGRAM

TWITTER

TARGURI SI EXPOZITII

CONTRAOL ACCES