Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

TÂRGURI ?I EXPOZI?II (15)

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în cadrul evenimentelor de tip târguri ?i expozi?ii.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m urm?toarele date cu caracter personal, ca urmare a interesului interesul nostru legitim: nume ?i prenume, adresa de email, num?rul de telefon.

Datele cu caracter personal men?ionate mai sus provin:

-din datele completate de c?tre dumneavoastr? în formularul din standul nostru;

-din c?r?ile de vizit? pe care le-a?i l?sat în standul nostru;

-din datele pe care le-a?i pus la dispozi?ia organizatorului de eveniment ?i pe care le-am primit ca urmare a vizitei pe care a?i f?cut-o în standul nostru.

ÎN CE SCOP COLECT?M INFORMA?II DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m datele de mai sus în urm?toarele scopuri:

-Pentru a v? putea personaliza ofertele solicitate, ca urmare a cererii dumneavoastr? directe;

-Op?ional, cu consim??mântul dumneavoastr? scris: pentru a v? trimite mesaje de marketing direct ?i alte comunic?ri în leg?tur? cu produsele ?i serviciile oferite de PARC Hotels;

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate aceste informa?ii ne sunt necesare pentru a v? face oferte personalizate.

Nu vindem datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioad? de 36 de luni, iar apoi acestea se ?terg automat.

Pentru a v? trimite inform?ri periodice (newsletter) folosim o platform? IT specializat?, care face exclusiv serviciul de e-mailing.

TRANSFER INTERNA?IONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastr? personale nu sunt trimise, sub nicio form?, în str?in?tate.

MARKETING

V? putem ?ine la curent cu ofertele noastre, în situa?ia în care ne da?i acordul dumneavoastr? în acest sens. Dac? a?i acceptat aceasta, pute?i renun?a oricând la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.

 

 

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

V? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se p?streaz?, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoan? neautorizat? nu poate avea acces la ele.

Ave?i dreptul de a ne solicita:

  • Accesul la datele dumneavoastr? cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT;
  • Rectificarea sau ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  • Restric?ionarea prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  • Opozi?ia dumneavoastr? fa?? de prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  • În situa?ia în care v-a?i dat consim??mântul ca noi s? prelucr?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ave?i dreptul, în orice moment, s? v? retrage?i acest consim??mânt, f?r? îns? ca acest fapt s? afecteze legalitatea prelucr?rii datelor efectuate pe baza consim??mântului dumneavoastr?, înainte de retragerea lui.

Solicit?rile dumneavoastr? trebuie s? fie f?cute sub form? de cerere. Dac? dori?i s? ne trimite?i cererea în format electronic, aceasta trebuie s? ne fie trimis? de pe o adres? de email verificabil?, existent? în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.