Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

SPA SPORTIV ?I PISCIN? (12)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în procesul de utilizare a centrului SPA din hotelul nostru.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m urm?toarele date:

 • În cazul abona?ilor se completeaz?:
 • un formular APLICA?IE DE ABONAMENT cu men?ionarea urm?toarelor date cu caracter personal: nume, prenume; domiciliul,data na?terii, telefon, e-mail;
 • un formular CHESTIONAR DE S?N?TATE
 • În cazul clien?ilor individuali se completeaz?:
 • un formular APLICA?IE DE INTRARE ZILNIC? cu men?ionarea urm?toarelor date cu caracter personal: nume, prenume; domiciliul, telefon, e-mail (op?ional);
 • un formular CHESTIONAR DE S?N?TATE

ÎN CE SCOP COLECT?M INFORMA?II DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m datele de mai sus în urm?toarele scopuri:

 • Pentru validitatea contractului de abonament, interes legitim (în cazul abona?ilor);
 • Pentru actualizarea informa?iilor dumneavoastr? de contact;
 • Pentru a v? oferi servicii medicale corespunz?toare;
 • Op?ional, cu consim??mântul dumneavoastr? scris, pentru a v? trimite mesaje de marketing direct ?i alte comunic?ri în leg?tur? cu produsele ?i serviciile oferite de PARC HOTELS SA;

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate aceste informa?ii ne sunt necesare pentru a v? putea oferi serviciile noastre de SPA.

Nu vindem datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioad? de 36 de luni dup? ultima dumneavoastr? prezen?? la SPA-ul nostru. iar apoi acestea se ?terg automat.

Pentru a v? trimite inform?ri periodice (newsletter) folosim o platform? IT specializat?, care face exclusiv serviciul de e-mailing.

TRANSFER INTERNA?IONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care le completa?i nu sunt trimise, sub nicio form?, în str?in?tate.

MARKETING

V? putem ?ine la curent cu ofertele noastre, în situa?ia în care ne furniza?i adresa dumneavoastr? personal? de e-mail ?i ne da?i acordul dumneavoastr? în acest sens. Dac? a?i acceptat aceasta, pute?i renun?a oricând la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

V? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se p?streaz?, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoan? neautorizat? nu poate avea acces la ele.

Datele cu caracter personal ?i cele privind starea dumneavoastr? de s?n?tate sunt accesibile doar personalului specializat din cadrul SPA-ului ?i nu sunt publice.

Ave?i dreptul de a ne solicita:

 • Accesul la datele dumneavoastr? cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT;
 • Rectificarea sau ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • Restric?ionarea prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • Opozi?ia dumneavoastr? fa?? de prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • În situa?ia în care v-a?i dat consim??mântul ca noi s? prelucr?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ave?i dreptul, în orice moment, s? v? retrage?i acest consim??mânt, f?r? îns? ca acest fapt s? afecteze legalitatea prelucr?rii datelor efectuate pe baza consim??mântului dumneavoastr?, înainte de retragerea lui.

Solicit?rile dumneavoastr? trebuie s? fie f?cute sub form? de cerere. Dac? dori?i s? ne trimite?i cererea în format electronic, aceasta trebuie s? ne fie trimis? de pe o adres? de email verificabil?, existent? în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.