Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

VIZITATORI (16)

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal ale vizitatorilor.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m urm?toarele date cu caracter personal, ca urmare a interesului nostru legitim: nume ?i prenume, seria ?i num?rul c?r?ii de identitate, înregistr?ri video cu dumneavoastr?.

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea în hotel ?i integritatea bunurilor acestuia. Sistemul nu are ca scop supravegherea vizitatorilor hotelului. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video instalate în hotel exist? posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastr? în mi?care (date biometrice).

Datele cu caracter personal men?ionate mai sus provin:

-din cartea dumneavoastra de identitate;

-din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere

 

ÎN CE SCOP COLECT?M INFORMA?II DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m datele de mai sus în urm?toarele scopuri:

-Pentru a asigura securitatea angajatilor hotelului;

-Pentru a asigura integritatea bunurilor hotelului;

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Informatiile colectate în scris sunt p?strate în registre anuale care dup? încheierea anului în curs se mai p?streaz? 12 luni dupa care se distrug.

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate timp de 30 de zile, dup? care sunt ?terse în mod automat.

În cazuri strict prev?zute de lege ?i potrivit unor proceduri speciale, unele imagini pot fi transmise EXCLUSIV unor institu?ii publice abilitate de lege s? solicite astfel de informa?ii.

Nu înstr?in?m datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i.

TRANSFER INTERNA?IONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastr? personale nu sunt trimise, sub nicio form?, în str?in?tate.

 

 

MARKETING

Aceste date nu se folosesc în scop de marketing.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

V? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se p?streaz?, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nici o persoan? neautorizat? nu poate avea acces la ele.

Accesul la imagini ?i registre de acces este strict restric?ionat. Au acces la imagini:

  • Angaja?ii departamentului LOSS PREVENTION;
  • Personalul din departamentul IT, care asigur? func?ionalitatea sistemului CCTV;
  • Top – managementul hotelului, în situa?ii excep?ionale;
  • Reprezentan?ii institu?iilor publice, în situa?ii excep?ionale, la cererea expres? a respectivelor institu?ii.

Imaginile sunt stocate în sistemele IT ale hotelului. Opera?iunile de ?tergere sunt automatizate. Vizitatorii hotelului nu pot cere acces la imaginile CCTV deoarece în acest proces se poate aduce atingere drepturilor altor persoane fizice.

Ave?i dreptul de a ne solicita:

  • Rectificarea sau ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  • Restric?ionarea prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  • Opozi?ia dumneavoastr? fa?? de prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;

Solicit?rile dumneavoastr? trebuie s? fie f?cute sub form? de cerere. Dac? dori?i s? ne trimite?i cererea în format electronic, aceasta trebuie s? ne fie trimis? de pe o adres? de email verificabil?, existent? în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.