Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

CAZARE (5)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în procesul de cazare în hotelul nostru.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m urm?toarele date:

 • date care sunt solicitate expres de legisla?ia în vigoare (Hot?rârea Guvernului României nr. 237 / 2001 ?i Normele sale de aplicare): nume, prenume; data ?i locul na?terii; cet??enia; domiciliul; coordonatele actului de identitate (BI, CI – unde exist?), pa?aport etc.;
 • date care se bazeaz? pe interesul nostru legitim, precum adresa de email, numerele de telefon fix ?i mobil, num?rul de fax, starea dumneavoastr? de s?n?tate care, eventual, necesit? cazare într-un tip special de camer?. Este op?iunea dumneavoastr? de a r?spunde sau nu solicit?rilor noastre.

Datele cu caracter personal men?ionate mai sus provin fie din actul dumneavoastr? de identitate – în cazul datelor cerute expres de lege, sau ne sunt, op?ional, furnizate chiar de dumneavoastr? (adresa de email, numere de telefon etc.).

ÎN CE SCOP COLECT?M INFORMA?II DESPRE DUMNEAVOASTR??

Colect?m datele de mai sus în urm?toarele scopuri:

 • Pentru îndeplinirea procedurii obligatorii privind cazarea;
 • Pentru actualizarea informa?iilor dumneavoastr? de contact;
 • Op?ional, cu consim??mântul dumneavoastr? scris:
  • Pentru înregistrarea dumneavoastr? pentru calitatea de membru al programului de loialitate;
  • Pentru a v? trimite mesaje de marketing direct ?i alte comunic?ri în leg?tur? cu produsele ?i serviciile oferite de PARC Hotels;
  • Pentru efectuarea de cercet?ri de pia?? ?i de sondaje de opinie sau pentru diferite alte tipuri de comunicare.

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate aceste informa?ii ne sunt necesare pentru a v? putea caza în hotelul nostru.

Nu vindem datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioad? de 36 de luni dup? ultimul dumneavoastr? sejur la noi, iar apoi acestea se ?terg automat.

Pentru a v? trimite inform?ri periodice (newsletter) folosim o platform? IT specializat?, care face exclusiv serviciul de e-mailing.

Pentru a v? solicita opinia despre serviciile noastre folosim o alt? platform? IT, care v? transmite automat un formular la care v? solicit? s? r?spunde?i.

TRANSFER INTERNA?IONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care le completa?i în Formularul de cazare nu sunt trimise, sub nicio form?, în str?in?tate. Numele ?i prenumele dumneavoastr?, precum ?i adresa de email – în situa?ia în care ne-o pune?i la dispozi?ie, sunt transmise c?tre o platform? interna?ional? specializat? în sondaje de opinie (platforma „Medallia”).

MARKETING

V? putem ?ine la curent cu ofertele noastre, în situa?ia în care ne furniza?i adresa dumneavoastr? personal? de e-mail ?i ne da?i acordul dumneavoastr? în acest sens. Dac? a?i acceptat aceasta, pute?i renun?a oricând la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

V? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se p?streaz?, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoan? neautorizat? nu poate avea acces la ele.

Ave?i dreptul de a ne solicita:

 • Accesul la datele dumneavoastr? cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT;
 • Rectificarea sau ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • Restric?ionarea prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • Opozi?ia dumneavoastr? fa?? de prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
 • În situa?ia în care v-a?i dat consim??mântul ca noi s? prelucr?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ave?i dreptul, în orice moment, s? v? retrage?i acest consim??mânt, f?r? îns? ca acest fapt s? afecteze legalitatea prelucr?rii datelor efectuate pe baza consim??mântului dumneavoastr?, înainte de retragerea lui.

Solicit?rile dumneavoastr? trebuie s? fie f?cute sub form? de cerere. Dac? dori?i s? ne trimite?i cererea în format electronic, aceasta trebuie s? ne fie trimis? de pe o adres? de email verificabil?, existent? în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.